FORUM.mazury.info.pl - Absolutnie wszystko o Mazurach


Forum MAZURY.INFO.PL Strona Główna Forum MAZURY.INFO.PL
założone 15 maja 2008r.

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Petycja w sprawie zmiany zasad udostępniania danych METEO
Autor Wiadomość
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 381 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 22955
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2016-01-06, 15:20   Petycja w sprawie zmiany zasad udostępniania danych METEO [Cytuj]

Sami wiecie jak ważny dla wodniaków jest dostęp do danych meteo. Niestety obecnie finansowana z kieszeni podatnika IMGW ogranicza dostęp do danych meteo nawet dla uczelni i organizacji niekomercyjnych, dlatego powstał pomysł petycji do Ministra Środowiska w celu zmiany obecnych zasad.

Poniżej link do petycji elektronicznej:
https://docs.google.com/forms/d/1ufP69EKy_x98cRHOnxLhsj-magRdqm15iwxYMgTpYSA/viewform

oraz pełny tekst.

Cytat:
Marek Chabior

Ul. K. Napierskiego 83/44
70-783 Szczecin
marek.chabior@gmail.com

Szczecin, 05.01.2016 r.
Szanowny Pan
Prof. dr hab. Jan Szyszko
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa


Petycja

w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień,
które IMGW zawiera ze szkołami wyższymi


Szanowny Panie Ministrze,

1) wnosimy w interesie publicznym aby Ministerstwo Środowiska poparło włączenie IMGW do listy podmiotów obowiązanych do udostępniania danych meteorologicznych poprzez zmianę treści art. 3 pkt. 3 rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego tak aby po zmianie brzmiał: 3) szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem IMGW PIB w zakresie realizacji zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach”.

2) wnosimy w interesie publicznym o anulowanie porozumień, które IMGW zawarło ze szkołami wyższymi w związku z ich niezgodnością z art. 110 ust. 3, 6 i 8a ustawy prawo wodne oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Apelujemy o przyjęcie rozwiązania, w którym dane meteorologiczne na potrzeby instytucji wymienionych w art. 110 ust. 3 prawa wodnego będą udostępniane na wniosek, bez żadnych warunków. Jednocześnie wnosimy o poparcie poszerzenia listy podmiotów uprawnionych do nieodpłatnego dostępu i zmianę zapisu art. 110 ust. 3 na: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur na potrzeby działalności o charakterze niekomercyjnym.


Uzasadnienie
Ad. 1. Dyrektywa 2013/37/UE oraz wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów z dnia 24 lipca 2015 r. wskazują na konieczność uwzględnienia danych meteorologicznych w zbiorze informacji sektora publicznego, udostępnianych na podstawie projektowanej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
W tym celu wnosimy o poparcie zmiany treści art. 3 pkt. 3 projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, poprzez dopisanie: „z wyjątkiem IMGW w zakresie realizacji zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach”.
Uzasadnieniem tej zmiany jest wskazanie w punkcie 10 Dyrektywy 2013/37/UE, że Dyrektywa 2003/98/WE powinna mieć zastosowanie do takich dokumentów, których wydawanie jest jednym z zadań publicznych zainteresowanych organów sektora publicznego, zgodnie z przepisami ustawowymi lub innymi wiążącymi przepisami państw członkowskich. Dotyczy to również danych meteorologicznych, ponieważ zgodnie art. 102 ust. 1 ustawy prawo wodne, Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze, a także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju. Państwowe instytuty meteorologiczne w krajach Unii Europejskiej nie mogą podlegać wyłączeniu jak instytucje edukacyjne i badawcze w rozumieniu Dyrektywy 2013/37/UE i z tego względu za niedozwolone należy uznać wyłączenie IMGW na podstawie faktu, że 13.09.2010 roku nadano mu status państwowego instytutu badawczego. Nadanie statusu PIB należy potraktować jako podjęte w celu obejścia Dyrektywy 2003/98/WE, a czego dowodem jest postawa Ministerstwa Środowiska, które zablokowało na przełomie 2010/11 inicjatywę Rektorów wszystkich uczelni w Polsce zmierzającą do otwarcia danych meteorologicznych na cele naukowe.
Z powyższych względów apelujemy, by Pan Minister, także jako Poseł, naprawił błędy poprzedników i poparł proponowaną zmianę w projekcie ustawy. Zwracamy uwagę, że koszt jaki poniesie skarb państwa z tytułu nieodpłatnego udostępniana standardowych danych meteorologicznych wyniesie zaledwie ok. 1 mln zł (taką kwotę wskazał przedstawiciel IMGW na konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w dniu 10.07.2014 r. W przypadku uwalniania danych sektora publicznego w innych krajach UE korzyści ekonomiczne państwa wielokrotnie przekraczają sumy kwot wcześniej pobieranych przez instytucje sektora publicznego.
W komunikacie KE „Otwarte dane – siła napędowa innowacji, wzrostu gospodarczego oraz przejrzystego zarządzania” wskazano, że łączne bezpośrednie i pośrednie korzyści gospodarcze wynikające ze stosowania i wykorzystywania informacji sektora publicznego w gospodarce całej UE-27 kształtowałyby się na poziomie 140 mld EUR rocznie. W Polsce takie otwarcie byłoby dodatkowym motorem dla innowacji oraz wsparłoby rozwój MSP, na czym znacząco zyskałby właśnie skarb państwa.
Dotychczasowe, restrykcyjne lub niejednoznaczne prawo spowodowało, że polska gospodarka tylko w nieznacznym stopniu weszła na ścieżkę rozwoju opartego na innowacjach i wiedzy.
Najbliższe posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego odbędzie się w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 12.00. Prosimy o przyjście na posiedzenie podkomisji przedstawiciela Ministerstwa Środowiska.
Ad. 2.
Według stanu prawnego na dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy prawo wodne w dniu 29 grudnia 2011 roku wynika, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych, i nie ma żadnych obwarowań prawnych, że musi być zawierane jakiekolwiek porozumienie w sprawie przekazywania danych i zastrzegania kar umownych za przekazywanie dalej danych - nawet na cele komercyjne.
Dalsze udostępnianie danych nieodpłatnie na cele niekomercyjne, uzyskanych w wyniku działalności statutowej (ustawowej) uczelni jest uregulowane w art. 110 ust. 6 ustawy prawo wodne (wnioskowanie a contrario). Zapis ten uwypukla nieodpłatność danych na cele niekomercyjne dla wszystkich, którzy te dane potrzebują, a w posiadaniu których byłyby podmioty, o których mowa w art. 110 ust. 3. prawa wodnego. Zapis ten uwypukla nieodpłatność danych na cele niekomercyjne podmiotom potrzebującym, wymienionym w art. 110 ust. 3 prawo wodne.
Porozumienia lub umowy jakie narzuca IMGW podmiotom wskazanym w art. 110 ust. 3 świadczą o wykorzystywaniu przez IMGW pozycji monopolistycznej oraz wskazują na brak nadzoru nad IMGW ze strony Ministerstwa Środowiska w latach 2010-15. Niektóre zapisy porozumienia świadczą wręcz o lekceważeniu obowiązującego prawa przez IMGW (Załącznik 1). Dodatkowo IMGW zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora IMGW z dnia 18.01.2011 r. żąda przekazania opisu planowanej pracy oraz rości sobie prawo recenzowania pracy naukowej pod kątem zapotrzebowania na dane meteorologiczne (Załącznik 2).
Należy zauważyć, że kolejne kraje implementują Dyrektywę 2013/37/UE i wprowadzają nieodpłatne udostępnianie danych meteorologicznych na cele komercyjne. W Polsce nadal jest problem z dostępem do danych na cele niekomercyjne, mimo że zgodnie z Rezolucją nr 40 Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) dane meteorologiczne do celów niekomercyjnych powinny być udostępniane nieodpłatnie. W 2011 roku ustawa o dostępie do informacji publicznej zamknęła dostęp do danych meteorologicznych na cele niekomercyjne tym wszystkim podmiotom, które zostały niedostrzeżone w art. 110 ust. 3 ustawy prawo wodne. Od podmiotów nie wskazanych w art. 110 ust. 3, IMGW żąda gigantycznych opłat.
Panie Ministrze, należy też podkreślić, że IMGW nawet w przypadku podmiotów wskazanych w art. 110 ust. 3 prawa wodnego dokonuje wyceny danych meteorologicznych (maksymalna kwota jaką znam, to 37 mln zł za dane dla 16 stacji meteorologicznych – Załącznik 3) zastrzegając sobie prawo naliczania kary umownej na swoją korzyść, chociaż właścicielem tych danych jest skarb państwa. W dwóch wersjach umowy między IMGW w ZUT w Szczecinie dane meteorologiczne zostały inaczej wycenione. W drugiej wersji umowy (dane dla 40 lat) wartość jednej danej jest ponad dwadzieścia razy wyższa niż w pierwszej umowie dla okresu 10. letniego(!). Nie można sprawdzić powodu tak diametralnie różnej wyceny danych meteorologicznych, ponieważ IMGW odmawia przekazania cennika na dane meteorologiczne.
Tak wysokie ceny danych meteorologicznych oraz specyficzne zapisy porozumień świadczą, że celem IMGW jest zablokowanie przygotowywania ekspertyz oraz wszelkich badań prowadzonych we współpracy przez kilka instytucji. Przy tak sformułowanych porozumieniach jest niemożliwe realizowanie dużych projektów, w tym unijnych które wymagają kilku partnerów.
W poprzednich latach Ministerstwo Środowiska, mimo składanych skarg, z których część była nawet nagłośniona medialnie, nic nie zrobiło aby rozwiązać problem dostępu do danych IMGW, szczególnie w zakresie równego – nie dyskryminującego do nich dostępu.

Z powyższych względów wnosimy o pozytywne rozpatrzenie petycji.Z poważaniem
Marek ChabiorZałącznik:
1. Porównanie porozumień jakie IMGW przedstawia do podpisania szkołom wyższym od końca 2009 roku.
2. Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora IMGW z dnia 18.01.2011 r.
3. Umowy nr 4/2012 między ZUT w Szczecinie a IMGW. (porównanie tych umów pokazuje, że wartość danych określana jest przez IMGW w sposób „uznaniowy”. IMGW odmawia udostępnienia cennika danych meteorologicznych. Porównanie tych umów pokazuje, że nie wiadomo jakimi kryteriami kieruje się IMGW wyceniając wartość danych meteorologicznych.)


Pod petycją podpisują się:
1.
 
 
~Colonel

Pomógł: 30 razy
Dołączył: 22 Maj 2009
Posty: 1271
Wysłany: 2016-01-06, 15:50    [Cytuj]

Wysłałem!
 
 
~najmita

Pomógł: 62 razy
Wiek: 63
Dołączył: 09 Paź 2014
Posty: 4679
Skąd: Ruciane-Nida
Wysłany: 2016-01-30, 19:27    [Cytuj]

Informacja o przebiegu sprawy udostępniania danych przez IMGW.
Cytat:

Podczas pierwszego posiedzenia, odbywającego się w dniu 12 stycznia 2016 swoje stanowiska zaprezentowały Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (dr Marek Chabior), Sieć Obywatelska Watchdog Polska (mec. Szymon Osowski), a Stowarzyszenie Skywarn Polska reprezentował inż. Piotr Szuster. Przed posiedzeniem do podkomisji wpłynęły odpowiednie wnioski, proponujące zmiany w ustawie „O ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego”. Wniosek o zmiany pkt. 3 art.3 (złożony przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Skywarn Polska, poparty przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska) wyżej wymienionej ustawy został odrzucony podczas posiedzenia podkomisji (z powodu sprzeciwu Ministerstwa Środowiska, a także obwarowań prawnych jak i finansowych) jednak wywołał zainteresowanie przedstawiciela stanowiska Rządu RP, Sekretarza Stanu Ministerstwa Cyfryzacji Pana Witolda Kołodziejskiego. Zadeklarował on rozmowę z Ministrem Środowiska w tej kwestii. Minister Witold Kołodziejski stwierdził także, że uniemożliwiający zmiany fakt kwalifikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako Państwowego Instytutu Badawczego budzi pewne wątpliwości. Przedstawiciel Stowarzyszenia Skywarn Polska zaznaczył, że dostęp do danych radarowych w Polsce jest utrudniony głównie poprzez wysokie, zaporowe ceny, a tym samym dane te można dostać za darmo od podmiotów zagranicznych.


Źródło: .http://lowcyburz.pl/
Ostatnio zmieniony przez najmita 2016-01-30, 19:28, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
krzych

Pomógł: 4 razy
Wiek: 35
Dołączył: 27 Maj 2012
Posty: 140
Wysłany: 2016-01-31, 01:20    [Cytuj]

W nocy z piątku na sobotę sejm uchwalił ustawę, która otwiera dostępność danych meteorologicznych IMGW:

.http://www.gb.pl/ustawa-o-ponownym-wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicznego-uchwalona-pnews-568.html
 
 
~najmita

Pomógł: 62 razy
Wiek: 63
Dołączył: 09 Paź 2014
Posty: 4679
Skąd: Ruciane-Nida
Wysłany: 2016-01-31, 08:54    [Cytuj]

No właśnie ... w nocy...
 
 
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 381 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 22955
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2016-01-31, 11:05    [Cytuj]

To bardzo dobra wiadomość.
 
 
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 381 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 22955
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2016-02-22, 16:48    [Cytuj]

No i mamy dobrą wiadomość. Senat przyjął ustawę o ponownym wykorzystaniu danych publicznych. Umożliwi ona obywatelom i firmom dostęp i wykorzystanie nie tylko zasobów bibliotek, muzeów czy archiwów, ale również danych pogodowych. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki i innowacyjnych przedsiębiorstw. A ile jest wart rynek oparty o przetworzone i ponownie udostępnione dane? Wiceminister Witold Kołodziejski Szybko się uwinęli...

Cytat:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 30 stycznia 2016 rządowy projekt ustawy „O ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”. Przy opracowaniu tego projektu braliśmy udział. Głosowanie odbyło się o godzinie 01:54. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, przeciwko 2, nie głosowało 26. Proponowane przez doktora Marka Chabiora i Stowarzyszenie Skywarn Polska, reprezentowane przez inż. Piotr Szustera poprawki, które poparła Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, zyskały poparcie Ministerstwa Cyfryzacji. Po uzgodnieniach między Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Środowiska, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 26 stycznia 2016 r. zaproponowano i przyjęto następujące poprawki, dotyczące danych meteorologicznych:

W art.3 pkt. 3 nadano brzmienie:
3) uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c) Państwowego Instytutu Geologicznego,

Art. 30. nadano brzmienie

Art. 30. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. )) w art. 110 ust. 3–8a otrzymują brzmienie:

„3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ustawowych, a uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.

6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych.

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i 4.

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.

8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia … 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. …).”.

Jako Stowarzyszenie Skywarn Polska pragniemy serdecznie podziękować Panu Ministrowi Cyfryzacji Witoldowi Kołodziejskiemu, za podjęcie w tej sprawie rozmów z Ministerstwem Środowiska, Ministrowi Środowiska, Mariuszowi Gajdzie za uwzględnienie naszych postulatów, Panu przewodniczącemu Podkomisji nadzwyczajnej, Posłowi Jerzemu Polaczkowi za umożliwienie udziału w posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej, Panu Posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu, przewodniczącemu KASW za umożliwienie uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Parlamentarzystom m.in. Jarosławowi Krajewskiemu za wypracowanie i przyjęcie dobrej zmiany.

Jesteśmy przekonani, że przyjęcie tego projektu ustawy w wypracowanym obecnie brzmieniu przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

.http://lowcyburz.pl/2016/01/30/otwarcie-danych-meteorologicznych/

Cytat:
· Ponowne wykorzystywanie informacji m.in. bibliotek, muzeów i archiwów, będzie przejrzystsze i łatwiejsze.
· Ma to służyć zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
· Takie mają być skutki ustawy, do której w piątek, 19 lutego, Senat zaproponował dziewięć poprawek redakcyjno-korygujących.
· Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

<...> Nowe przepisy ułatwią obywatelom dostęp do danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Do tej pory organizacje pozarządowe, niezależni badacze i przedsiębiorcy skarżyli się na ograniczenia i wysokie opłaty za udostępnianie danych meteorologicznych i hydrologicznych.

<...>
Oprócz otwarcia danych meteorologicznych nowe przepisy, które są uzupełnieniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, mają także m.in. ułatwić ponowne wykorzystanie zasobów bibliotek, muzeów i archiwów. Pozwolą one np. przetwarzać - także dla celów komercyjnych - zdigitalizowane zdjęcia z I wojny światowej, obrazy Jana Matejki, skany archiwalnych dokumentów czy starych map.

Więcje:
.http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/beda-ulatwienia-w-ponownym-wykorzystaniu-informacji-sektora-publicznego,5822.html

Brawo!
 
 
~Tomek J

Pomógł: 62 razy
Wiek: 54
Dołączył: 16 Maj 2008
Posty: 5821
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-26, 18:49    [Cytuj]

No i przyklepane!
Cytat:
Od 1 stycznia 2017 r. dane gromadzone w Instytucje Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą nieodpłatnie dostępne dla każdego obywatela. Do tej pory uzyskanie aktualnych pomiarów meteorologicznych, obrazów radarowych i danych archiwalnych było utrudnione i bardzo kosztowne. – Dobrze, że kończy się ten urzędniczy absurd – mówi nam dr Marek Chabior, wiceprezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.
Walkę o uwolnienie danych meteorologicznych rozpoczęto w 2011 r. za sprawą Stowarzyszenia Klimatologów Polskich. Do tej pory osoby prywatne, firmy czy uczelnie, które zwracały się do IMGW z prośbą o udostępnienie danych, np. o panującej obecnie pogodzie, klimacie czy informacji archiwalnych, napotykały biurokratyczny mur.
Amatorzy meteorologii nie mogli liczyć na swobodne śledzenie burz czy też analizowanie pogodowych rekordów, bo IMGW zawsze zasłaniał się prawem, które rzekomo nie zezwalało na bezpłatne udostępnianie danych. Raz otrzymanych informacji nie można było wykorzystać ponownie. Sprawiało to, że np. po wykorzystaniu danych IMGW w dowolnej publikacji, aby skorzystać z nich jeszcze raz, trzeba było ponownie o nie wystąpić i znów za to zapłacić. – To ukazuje absurd, z jakim mamy do czynienia w instytucji, która powinna służyć obywatelom – stwierdza Marek Chabior, wiceprezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich


Źródło: .http://gpcodziennie.pl/48874-lowienie-burz-wreszcie-zadarmo.html#.VvbKrJDmpMs

Tomek Janiszewski
 
 
<|as

Pomógł: 6 razy
Wiek: 67
Dołączył: 08 Lip 2014
Posty: 405
Skąd: warszawka
Wysłany: 2016-03-27, 12:28    [Cytuj]

Tomek J napisał/a:
No i przyklepane!
Cytat:
Od 1 stycznia 2017 r. dane gromadzone w Instytucje Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą nieodpłatnie dostępne dla każdego obywatela. Do tej pory uzyskanie aktualnych pomiarów meteorologicznych, obrazów radarowych i danych archiwalnych było utrudnione i bardzo kosztowne. – Dobrze, że kończy się ten urzędniczy absurd – mówi nam dr Marek Chabior, wiceprezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.
Walkę o uwolnienie danych meteorologicznych rozpoczęto w 2011 r. za sprawą Stowarzyszenia Klimatologów Polskich. Do tej pory osoby prywatne, firmy czy uczelnie, które zwracały się do IMGW z prośbą o udostępnienie danych, np. o panującej obecnie pogodzie, klimacie czy informacji archiwalnych, napotykały biurokratyczny mur.
Amatorzy meteorologii nie mogli liczyć na swobodne śledzenie burz czy też analizowanie pogodowych rekordów, bo IMGW zawsze zasłaniał się prawem, które rzekomo nie zezwalało na bezpłatne udostępnianie danych. Raz otrzymanych informacji nie można było wykorzystać ponownie. Sprawiało to, że np. po wykorzystaniu danych IMGW w dowolnej publikacji, aby skorzystać z nich jeszcze raz, trzeba było ponownie o nie wystąpić i znów za to zapłacić. – To ukazuje absurd, z jakim mamy do czynienia w instytucji, która powinna służyć obywatelom – stwierdza Marek Chabior, wiceprezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich


Źródło: .http://gpcodziennie.pl/48874-lowienie-burz-wreszcie-zadarmo.html#.VvbKrJDmpMs

Tomek Janiszewski
Super! Tylko dlaczego dopiero od 1.01.2017 ?
 
 
Marek Chabior

Dołączył: 15 Gru 2016
Posty: 1
Wysłany: 2016-12-15, 10:20   W sprawie dostępu do danych meteorologicznych [Cytuj]

W przyszłym roku Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy prawo wodne. Proszę wszystkich zainteresowanych otwarciem danych meteorologicznych o zaangażowanie się w pracę nad tą ustawą.
W tym roku, na kolejnych posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu, udawało mi się przekonać do rozwiązań, które wcześniej były odrzucane.
Nie udało mi się przekonać do wszystkich propozycji, m.in. do usunięcia przepisu karnego art. 194 pkt. 15. w brzmieniu " wbrew przepisowi art. 110 ust. 6 przekazuje udostępnione informacje innym podmiotom do wykorzystywania w celach komercyjnych”. W projekcie ustawy prawo wodne został usunięty ten niezrozumiały i zbędny zapis.

Podczas prac w Senacie udało mi się przekonać Ministra Witolda Kołodziejskiego i Senatorów nawet po posiedzeniu komisji senackich. Dzięki czemu w ustawie re-use pojawił się np. taki zapis w art. 110 ust. 5 ustawy prawo wodne: Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych." Niby drobna zmiana ale bez tej zmiany doszłoby do zablokowania możliwości realizacji wielu projektów unijnych przez wyższe uczelnie.
Niestety w projekcie ustawy prawo wodne nastąpiła niekorzystna zmiana i przywrócono wcześniejszy zapis, zacytowany w poście z dnia 22.02.2016 r.

Z tego względu niezbędne jest aktywne włączenie się wszystkich zainteresowanych w prace nad projektem ustawy prawo wodne.
Ostatnio zmieniony przez Marek Chabior 2016-12-15, 10:34, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

MAZURY INFO PL - KONTAKT

| strona główna | internet | o serwisie |
(C) 2008 Copyright by mazury.info.pl

CZARTER JACHTÓW NA MAZURACH NOCLEGI NA MAZURACH