FORUM.mazury.info.pl - Absolutnie wszystko o Mazurach


Forum MAZURY.INFO.PL Strona Główna Forum MAZURY.INFO.PL
założone 15 maja 2008r.

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Kupno jachtu za granicą, a podatek w Polsce
Autor Wiadomość
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 460 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 30716
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2012-01-13, 22:08   Kupno jachtu za granicą, a podatek w Polsce [Cytuj]

Znalazłem w internecie interpretację podatkową odnośnie ewentualnego opodatkowania zakupu jachtu w Chorwacji. Może się komuś przyda.

Cytat:
Opodatkowanie jachtu zakupionego w Chorwacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2011r. (data wpływu 5 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2011r. (data wpływu 27 lipca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zapłaty podatku od importu jachtu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 5 maja 2011r. został wniesiony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 23 lipca 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zapłaty podatku od importu jachtu.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca ma zamiar zakupić w Chorwacji używany jacht żaglowy 14-16m, na podstawie zawartej w tym kraju umowy cywilnoprawnej. Kupowany jacht był wyprodukowany przed 2008r. i będzie kupowany prywatnie do celów prywatnych. Jacht ma kosztować około 90.000 EURO. Wnioskodawca chce go zarejestrować w Polsce


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy Wnioskodawca będzie płacił podatek od towarów i usług od zakupionego do celów prywatnych w Chorwacji używanego jachtu żaglowego 14-16m...


Zdaniem Wnioskodawcy: nie powinien on płacić podatku od towarów i usług w Polsce.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 2 ust. 1-5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej zwana ustawa o VAT przez:
terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
państwo członkowskie - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej;
terytorium Unii Europejskiej - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:
Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,
następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej:
wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
Livigno, Campione dItalia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej,
departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,
Górę Athos - z Republiki Greckiej,
Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,
Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej;
terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Obecnie Unię Europejską tworzy 27 państw. Do państw nie należy jednak Chorwacja. Tym samym zakup przedmiotowego jachtu przez Wnioskodawcę na terytorium Chorwacji zostanie dokonany na terytorium państwa trzeciego. Oznacza to zarazem, że przedmiotem nabycia będzie towar niewspólnotowy.


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zakupiony w Chorwacji jacht Wnioskodawca będzie rejestrował w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwość czy w takim przypadku powinien płacić podatek od towarów usług w Polsce.

W myśl art. 2 pkt 7 ww. ustawy przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Import towarów zaś, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy w imporcie powstaje z chwilą powstania długu celnego.


Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadkach, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.


Podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy o VAT, jest wartość celna powiększona o należne cło.

Podstawa ta obejmuje równocześnie, o ile takie elementy nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elementy, o których w zdaniu pierwszym (tego akapitu), wlicza się do podstawy opodatkowania również, gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczonego na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu – art. 29 ust. 15 ustawy o VAT.

Do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29 ust. 13, dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów – art. 29 ust. 16 ustawy o VAT.


Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 (...) wynosi 23%.


Oznacza to, że wymienioną wyżej stawkę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku.

Ustawodawca krajowy zarówno w ustawie i przepisach szczegółowych nie objął towaru będącego przedmiotem wniosku obniżoną stawką podatku VAT. Nie został on także objęty żadnym ze zwolnień dotyczących podatku od towarów i usług.


Stosownie do powyższego u Wnioskodawcy z tytułu przywozu przedmiotowego jachtu z Chorwacji do Polski – nastąpi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czyli import towarów. Z chwila powstania długu celnego powstanie również obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 33 ust. 1 i 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są zobowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Wnioskodawca jako podatnik obowiązany będzie w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku.


Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy dotyczące braku obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od importu przedmiotowego jachtu jest nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Źródło
 
 
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 460 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 30716
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2012-01-13, 22:23    [Cytuj]

Cytat:
Czy w związku z transakcją zakupu używanego jacht motorowego zakupionego w Stanach Zjednoczonych, odprawionego w Niemczech, należy opłacić podatek od towarów i usług jak przy zakupach wewnątrzwspólnotowych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm/) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 05.07.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zakupu używanego jachtu motorowego zakupionego w Stanach Zjednoczonych, wprowadzonego na terytorium Wspólnoty Europejskiej, odprawionego w Niemczech a następnie przywiezionego do Polski, stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W złożonym w tut. organie podatkowym piśmie z dnia 03.07.2006 r. podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Firma ... sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zakupiła w Stanach Zjednoczonych na podstawie umowy kupna sprzedaży od osoby fizycznej używany jacht motorowy. Jacht został przewieziony do Niemiec. W Niemczech nastąpiła odprawa celna i przewiezienie towaru do Polski. Transportu dokonała firma przewozowa i za usługę wystawiła fakturę. Spółka ... była zwolniona od cła, z uwagi na gabaryty łodzi.

W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem: Czy w związku z transakcją zakupu używanego jachtu motorowego zakupionego w Stanach Zjednoczonych, odprawionego w Niemczech, należy opłacić podatek od towarów i usług jak przy zakupach wewnątrzwspólnotowych ?

Zdaniem podatnika transakcja zakupu jachtu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym zwolnień towarów używanych. Jacht zgodnie z umową kupna użytkowany był od 1995 r., tj. od daty jego produkcji. Dodatkowo transakcja zakupu dokonywana była w kraju trzecim, tzn nie należącym do wspólnoty.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje :

Z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54 ,poz.535 z 2004 r. z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju ,

2.eksport towarów ,

3.import towarów ,

4.wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

5.wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów .

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt. 4 rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz .

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium kraju ,jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego lub innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane i towary te maja służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Przemieszczenie towarów dokonywane przez podatnika na terytorium Polski spełnia warunki powyższej definicji, gdyż jacht transportowany przez bezpośredniego przedstawiciela podatnika firmę ... pozostawał przez cały czas własnością Podatnika i był przemieszczany z innego państwa członkowskiego UE (Niemiec) na terytorium Polski Ponadto powyższy jacht został zaimportowany przez podatnika do Niemiec w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i ma służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika podatku od towarów i usług na terytorium kraju.

Biorąc powyższe pod uwagę , w przedmiotowej sprawie uznać należy, że przywiezienia do kraju towaru uprzednio zaimportowanego i dopuszczonego do obrotu na obszarze Unii Europejskiej ( w Niemczech) będzie dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co rodzi skutki w zakresie obowiązku rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jednocześnie w powyższej sprawie nie ma zastosowania art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący zwolnień od podatku towarów używanych.

Natomiast informuje się, że zgodnie z art. 44 pkt 2 cytowanej już ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się tylko od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku.
Źródło
 
 
aleksiasty

Pomógł: 29 razy
Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 757
Wysłany: 2012-01-14, 00:01   Re: Kupno jachtu za granicą, a podatek w Polsce [Cytuj]

mazury.info.pl napisał/a:
Znalazłem w internecie interpretację podatkową odnośnie ewentualnego opodatkowania zakupu jachtu w Chorwacji. Może się komuś przyda.

Cytat:
Opodatkowanie jachtu zakupionego w Chorwacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2011r. (data wpływu 5 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2011r. (data wpływu 27 lipca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zapłaty podatku od importu jachtu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 5 maja 2011r. został wniesiony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 23 lipca 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zapłaty podatku od importu jachtu.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca ma zamiar zakupić w Chorwacji używany jacht żaglowy 14-16m, na podstawie zawartej w tym kraju umowy cywilnoprawnej. Kupowany jacht był wyprodukowany przed 2008r. i będzie kupowany prywatnie do celów prywatnych. Jacht ma kosztować około 90.000 EURO. Wnioskodawca chce go zarejestrować w Polsce


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy Wnioskodawca będzie płacił podatek od towarów i usług od zakupionego do celów prywatnych w Chorwacji używanego jachtu żaglowego 14-16m...


Zdaniem Wnioskodawcy: nie powinien on płacić podatku od towarów i usług w Polsce.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 2 ust. 1-5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej zwana ustawa o VAT przez:
terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
państwo członkowskie - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej;
terytorium Unii Europejskiej - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy:
Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru,
następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej:
wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,
Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii,
Livigno, Campione dItalia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej,
departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,
Górę Athos - z Republiki Greckiej,
Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii,
Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej;
terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Obecnie Unię Europejską tworzy 27 państw. Do państw nie należy jednak Chorwacja. Tym samym zakup przedmiotowego jachtu przez Wnioskodawcę na terytorium Chorwacji zostanie dokonany na terytorium państwa trzeciego. Oznacza to zarazem, że przedmiotem nabycia będzie towar niewspólnotowy.


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zakupiony w Chorwacji jacht Wnioskodawca będzie rejestrował w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwość czy w takim przypadku powinien płacić podatek od towarów usług w Polsce.

W myśl art. 2 pkt 7 ww. ustawy przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Import towarów zaś, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy w imporcie powstaje z chwilą powstania długu celnego.


Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadkach, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.


Podstawą opodatkowania w imporcie towarów, zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy o VAT, jest wartość celna powiększona o należne cło.

Podstawa ta obejmuje równocześnie, o ile takie elementy nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elementy, o których w zdaniu pierwszym (tego akapitu), wlicza się do podstawy opodatkowania również, gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczonego na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu – art. 29 ust. 15 ustawy o VAT.

Do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29 ust. 13, dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów – art. 29 ust. 16 ustawy o VAT.


Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 (...) wynosi 23%.


Oznacza to, że wymienioną wyżej stawkę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku.

Ustawodawca krajowy zarówno w ustawie i przepisach szczegółowych nie objął towaru będącego przedmiotem wniosku obniżoną stawką podatku VAT. Nie został on także objęty żadnym ze zwolnień dotyczących podatku od towarów i usług.


Stosownie do powyższego u Wnioskodawcy z tytułu przywozu przedmiotowego jachtu z Chorwacji do Polski – nastąpi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czyli import towarów. Z chwila powstania długu celnego powstanie również obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 33 ust. 1 i 4 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są zobowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Wnioskodawca jako podatnik obowiązany będzie w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku.


Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy dotyczące braku obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od importu przedmiotowego jachtu jest nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.


Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Źródło


Ta interpretacja dotyczy jednostki wprowadzanej na polski obszar celny, więc ma niewielkie zastosowanie praktyczne.

Bardziej interesująca byłaby interpretacja dotycząca amortyzacji jachtu zakupionego, i eksploatowanego w miejscu zakupu, czyli poza obszarem Unii, i powiązanie tego z możliwością rejestracji w polskim rejestrze, choć to chyba też bez sensu, bo w innych krajach UE wyjdzie taniej, i bez tylu korowodów z urzędnikami.
Ostatnio zmieniony przez aleksiasty 2012-01-14, 00:02, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
~plitkin
Stangret

Pomógł: 211 razy
Wiek: 41
Dołączył: 16 Maj 2008
Posty: 9808
Wysłany: 2012-01-14, 05:49    [Cytuj]

Zle sformulowane pytanie =niekorzystna odpowiedz.
 
 
~saturn25

Pomógł: 18 razy
Dołączył: 18 Paź 2010
Posty: 260
Wysłany: 2012-01-14, 22:05    [Cytuj]

Jeżeli chcesz rejestrować jacht w innym kraju musisz mieć obywatelstwo lub założoną tam działalność gospodarczą. Myśląc tu o Chorwacji, założenie działalności to 4000E. Jeżeli chcesz czarterować tam jacht jest to nieuniknione aby jacht był pod chorwacką banderą. Inaczej dostajesz kartę pokładową na 200% osób wynikającej z rejestracji jachtu i masz ograniczenie ilości osób jakie mogą pływać w danym roku na pokładzie. Kontrole nieuniknione. Nie wiem czy się rozpisałem pod dobrym kątem. Jacht można księgować jako jednorazowy zakup bez amortyzacji.
Akcyzy brak.
 
 
aleksiasty

Pomógł: 29 razy
Dołączył: 27 Wrz 2011
Posty: 757
Wysłany: 2012-01-15, 00:52    [Cytuj]

saturn25 napisał/a:
. Jacht można księgować jako jednorazowy zakup bez amortyzacji.
Akcyzy brak.


Tu dla zainteresowanych troszkę więcej na ten temat:
http://koszty.wieszjak.pl...cja-jachtu.html
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

MAZURY INFO PL - KONTAKT

| strona główna | internet | o serwisie |
(C) 2008 Copyright by mazury.info.pl

CZARTER JACHTÓW NA MAZURACH NOCLEGI NA MAZURACH