FORUM.mazury.info.pl - Absolutnie wszystko o Mazurach


Forum MAZURY.INFO.PL Strona Główna Forum MAZURY.INFO.PL
założone 15 maja 2008r.

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Wycinka drzew na własnej działce
Autor Wiadomość
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 430 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 27966
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2017-01-26, 14:20   Wycinka drzew na własnej działce [Cytuj]

Czy na własnej działce można usunąć każde drzewo bez względu na grubość pnia, czy gmina może zakazać wycinki? Resort środowiska przygotował kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów.

W obszernym artykule opublikowanym na stronie ministerstwa środowiska szczegółowo omówiono najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249). W publikacji zaprezentowano też odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące nowej procedury usuwania drzew i krzewów na własnej działce.

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Nowelizacja wpływa na obowiązujący dotąd katalog wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Od 1 stycznia br. zezwolenie to nie jest już wymagane także w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Podkreślić także należy, że ich spełnienie wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Także w tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia.

Z ww. dniem zwiększeniu uległa także liczba przypadków, w których drzewa mogą być usuwane bez zezwolenia, ponieważ wzrosły obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Przypomnieć należy, że do końca ubiegłego roku zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Po zmianie wartości te są większe, ponieważ wynoszą, odpowiednio, 100 cm i 50 cm. Co także istotne, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz 130 cm.

Ważne zmiany nastąpiły też w przypadku sposobu kwalifikowania usunięcia krzewów jako wymagającego uzyskania zezwolenia. Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

W końcu, nowe przepisy umożliwiają wprowadzanie kolejnych wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez radę gminy. Nowy ust. 1a w art. 83f ustawy stanowi, że rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określić w sposób generalny (np. wskazując gatunki drzew i krzewów, ich wiek, cechy nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy) inne przypadki, w których ww. obowiązku nie ma.

Uwaga! Wskazując ww. dwa nowe, dwa zmienione oraz potencjalne wyjątki od zasady uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy przypomnieć, że brak objęcia danej sytuacji obowiązkiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie oznacza braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. Może się bowiem zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw. Przykładowo, jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można takiego drzewa usunąć dopóki obowiązuje uchwała rady gminy obejmująca to drzewo tą formą ochrony przyrody (uchwała zawiera zakazy dotyczące pomnika, m. in. zakaz niszczenia pomnika).

W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać, o ile wynika to z uchwały sejmiku województwa tworzącej park albo obszar, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Podobnie, objęcie zieleni ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej dotyczące wymagały będą zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Nowe reguły dotyczące opłat za usuwanie drzew i krzewów

Zmienione przez nowelizację z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy przewidują dużo prostszy sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów, bez konieczności stosowania współczynników różnicujących opłatę w zależności od miejsca, w którym rośnie usuwane drzewo i krzew, a także bez stosowania niezwykle zróżnicowanych dotąd stawek opłaty. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia br. opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu - mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Stawki opłaty będą wynikać z uchwały rady gminy, a zatem będą ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do warunków miejscowych i polityki danej gminy w zakresie ochrony drzew i krzewów. Co istotne, ww. stawki nie będą mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów.

Zwiększona została także liczba przypadków, w których opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie trzeba uiszczać. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 80 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew), jeżeli to usunięcie dokonywane jest w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przypomnieć należy, że dotychczasowe przepisy zwalniały z takiego obowiązku usunięcie drzew o mniejszych obwodach - odpowiednio 75 cm i 50 cm. Zgodnie z nowymi regulacjami, nie nalicza się także opłat za usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dotychczas zwolnione z obowiązku opłatowego było usuwanie krzewów, których wiek nie przekraczał 25 lat). Co istotne także, rada gminy będzie też mogła, w ramach dostosowania regulacji dotyczących drzew i krzewów do lokalnych wymogów, wskazać inne niż ustawowe przypadki, w których opłata nie będzie pobierana.

Nowa wysokość kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia

Nowe przepisy przesądzają, że administracyjna kara pieniężna za usuniecie drzewa i krzewu niezgodnie z przepisami wynosi równowartość opłaty za usunięcie drzewa i krzewu, w przypadku, kiedy takie usunięcie było zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty. Ustawodawca zmniejszył więc w takich sytuacjach wysokość potencjalnej kary z dwukrotności opłaty do jednokrotności opłaty, uznając że kara w wysokości jednokrotności opłaty będzie miała wystarczająco silne działanie odstraszające od nielegalnego usuwania drzew i krzewów.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wycinki drzew i krzewów

PYTANIE
Czy osoby fizyczne mogą usunąć każde drzewo ze swojej nieruchomości, czy tylko drzewo, którego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew)?

ODPOWIEDŹ
Osoby fizyczne, bez zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy, mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodany przez nowelizację z dnia 16 grudnia 2016 r. wyjątek, zawarty w pkt. 3a art. 83f ust. 1, ma charakter samodzielny, odrębny od wyjątku z pkt. 3 tego ustępu. Uwaga! Nawet jeżeli usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy, samo usunięcie może być niemożliwe albo utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, np. jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, jest objęte ochroną konserwatora zabytków albo w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów. Możliwość usunięcia takiego drzewa regulują odrębne przepisy.

PYTANIE
Czy uchwała rada gminy może przywrócić obowiązek uzyskiwanie zezwolenia na usunięcie drzewa przez osoby fizyczne?

ODPOWIEDŹ
Nie, wyjątek dotyczący usuwania drzew z nieruchomości należących do osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma charakter ustawowy i nie może być wyeliminowany aktem prawa miejscowego. Kompetencja rady gminy, o której mowa w nowym ust. 1a art. 83f ustawy dotyczy jedynie wprowadzania kolejnych, nowych wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa.

PYTANIE
Czy uchwała rady gminy, o której mowa w art. 83f ust. 1 ustawy, może znieść ograniczenia dotyczące usuwania pomników przyrody, zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, a także drzew objętych ochroną konserwatora zabytków?

ODPOWIEDŹ
Nie. Uchwała, o której mowa, może wprowadzać jedynie dodatkowe wyjątki od obowiązku uzyskiwania zezwolenia z art. 83 ust. 1 ustawy. Ochrona pomnika przyrody wynika z uchwały rady gminy ustanawiającej dany pomnik i może zostać usunięta w ściśle określonych przypadkach, poprzez zamianę albo uchylenie takiej uchwały. Podobnie ochrona zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, wynikająca z uchwały sejmiku województwa ustanawiającej park krajobrazowy albo obszar chronionego krajobrazu może zostać usunięta w ściśle określonych przypadkach, poprzez zamianę albo uchylenie takiej uchwały (ustawa stanowi jednak, że zadrzewienia takie można usuwać, jeżeli usunięcie takie wynika z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych). Z kolej ochrona określonej zieleni wynikająca z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oznacza, że podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia jej substancji wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

PYTANIE
Czy rolnik jest osobą fizyczną i może usuwać drzewa i krzewy na podstawie nowego pkt. 3a w art. 83f ust. 1?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z nowym pkt. 3a w art. 83f ust. 1 ustawy zezwolenie na usuniecie drzewa i krzewu nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony.

Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej).

Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta z ww. (pkt 3a) zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta z ww. (pkt 3a) zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Należy także zauważyć, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadziła dodatkowe, niezależne od ww. (pkt 3a) zwolnienie rolników z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu, jakim jest zwolnienie dotyczące drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (pkt 3b w art. 83f ust. 1). Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

PYTANIE
Czy rolnik, na podstawie nowego pkt. 3b w art. 83f ust. 1 ustawy, może usuwać wszystkie drzewa i krzewy z nieruchomości rolnej?

ODPOWIEDŹ
Nowy pkt 3b wskazuje, że zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Rolnik, bez względu na położenie nieruchomości, gatunek oraz wymiary drzew, może więc je usunąć z gruntu rolnego w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych. Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

PYTANIE
Co należy rozumieć przez skupisko krzewów, o którym mowa w nowym brzmieniu art. 83f ust. 1 pkt 1 ustawy?

ODPOWIEDŹ
Przez skupisko należy rozumieć grupę roślin krzewiastych stykających się pędami. Nowe brzmienie art. 83f ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazujące, że obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2, oznacza że kontroli administracyjnej podlega usuwanie krzewów, które mają powierzchnię powyżej 25 m2. Jeżeli więc krzew albo skupisko krzewów rosnące na nieruchomości mają np. 3 m2, 10 m2 albo 23 m2, to do usunięcia ich w całości albo w części nie jest potrzebne zezwolenie. Dopiero przekroczenie przez krzew albo skupisko krzewów (grupę krzewów stykających się pędami) na nieruchomości ww. powierzchni 25 m2 wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie ich w całości albo w części, o ile oczywiście działanie takie nie podpada pod inny wyjątek wynikający z art. 83f ust. 1 (np. z pkt. 3a, który zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia usuwanie krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) albo uchwały rady gminy, o której mowa w art. 83f ust. 1a (rada gminy może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia np. usuwanie krzewów określonych gatunków, krzewów o określonej powierzchni, krzewów rosnących na nieruchomościach o określonych cechach).

PYTANIE
Zgodnie z nowym ust. 1a art. 83f, rada gminy może zwolnić z obowiązku uzyskiwania zezwolenia także usuwanie drzew i krzewów na cele związane albo niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O jakie przypadki chodzi?

ODPOWIEDŹ
Nowy pkt 3a w art. 83f ust. 1 wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to jednocześnie, że zezwolenie musi nadal być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi własność podmiotów innych niż osoby fizyczne, np. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoby fizyczne usuwają drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada gminy może jednak zwolnić takie podmioty z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, kierując się kryterium związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie takie będzie mogło dotyczyć usunięcia następującego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wybudowania obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, takiego jak warsztat samochodowy, magazyn czy sklep) lub w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zamierza usunąć drzewo w celu wybudowania parkingu dla mieszkańców lub gdy urząd zamierza wybudować szkołę).

PYTANIE
Czy stawka 500 zł jest stawką opłaty za usunięcie drzewa, czy stawką opłaty za 1 cm obwodu usuwanego drzewa?

ODPOWIEDŹ
Stawka 500 zł jest stawką opłaty za 1 cm obwodu usuwanego drzewa. Nowe brzmienie art. 85 ust. 1 ustawy jednoznacznie wskazuje, że opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli więc drzewo ma na wysokości 130 cm 120 cm obwodu, opłata za jego usunięcie nie będzie wynosiła 500 zł lecz 120x500 zł. Podkreślić jednocześnie należy, że rada gminy ma możliwość określania własnych, niższych stawek ww. opłaty (nowy ust. 4a w art. 85 ustawy).

Na podst. MŚ - mp/Kurier PAP:http://kurier.pap.pl/depesza/171766/Jak-usunac-drzewo-lub-krzew-z-dzialki--Wszystko--co-trzeba-wiedziec-
 
 
~najmita

Pomógł: 71 razy
Wiek: 65
Dołączył: 09 Paź 2014
Posty: 6050
Skąd: Ruciane-Nida
Wysłany: 2017-03-02, 08:40    [Cytuj]

Prawo prawem, ale ...
Chwilę temu pod mój blok podjechał samochód (energa), wysiadło trzech pracowników i w ciągu 15min usunęli świerka, rosnącego na działce prywatnej. Mieszkania parterowe mają działki o wymiarach ok. 10x10m. Drzewko miało ok. 10m wysokości, ładnie ukształtowane, rosło na zewnętrznym skraju działki, wiek ok. 40lat. Oczywiście właściciel miał prawo wyciąć drzewo. O co mi chodzi? Według mnie nie było żadnych racjonalnych przesłanek do usunięcia drzewa. Wycięto je, prawdopodobnie na fali zbiorowej histerii.
Inna sprawa. Są szkoły kształcące architektów krajobrazu, są w urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska, architekci miejscy... Co teraz z ich pracą? Są zbędni?
 
 
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 430 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 27966
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2017-03-02, 10:57    [Cytuj]

W Giżycku nie ma architekta miejskiego.
 
 
~Sławek
Sławek

Pomógł: 107 razy
Dołączył: 20 Maj 2008
Posty: 7461
Skąd: Charzykowy
Wysłany: 2017-03-02, 11:20    [Cytuj]

mazury.info.pl napisał/a:
W Giżycku nie ma architekta miejskiego.


Radze obejrzeć sobie zdjęcia Warszawy z ok 1910 r. i obecnie. Sa zestawienia tych samych ulic. Dawniej wszystkie ulice były wysadzane szpalerami drzew, obecnie nie ma nic. Do tego obecnie znikają już te nędzne resztki, które zostały.
Porównanie w gazeta.pl.
Obecnie człowiekowi wszystko przeszkadza drzewa , ptaki, zwierzęta i już niedługo zostanie tylko ON + gryzonie :mrgreen:
Obecnie trwa jakaś narodowa histeria z niszczeniem wszystkiego co piękne dookoła, a według projektu ministra środowiska myśliwi oprócz broni myśliwskiej będą mogli mieć rewolwery. Dobrze ,że nie działka p-panc na dzika. W dziale drzewa politycznie umieściłem artykuł o wycięciu 4 ha zadrzewienia w Łebie. warto poczytać.

Sławek
 
 
zenek

Pomógł: 255 razy
Wiek: 58
Dołączył: 12 Kwi 2009
Posty: 13903
Wysłany: 2017-03-02, 11:27    [Cytuj]

Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy w te bzdury wygadywane przez ministra podobno od ochrony środowiska, że ta ustawa ma pozwolić wyciąć właścicielowi jakieś drzewko, które sam posadził, a teraz ma za dużo cienia i chce więcej słoneczka :-P !
To zwyczajny przekręt i za chwilę przepisy zostaną uszczelnione, ale ci którzy mieli na tej ustawie skorzystać już to zrobili. Są na pewno tacy co na tych chwilowych przepisach zarobili miliony!
 
 
~Sławek
Sławek

Pomógł: 107 razy
Dołączył: 20 Maj 2008
Posty: 7461
Skąd: Charzykowy
Wysłany: 2017-03-02, 11:45    [Cytuj]

zenek napisał/a:
Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy w te bzdury wygadywane przez ministra podobno od ochrony środowiska, że ta ustawa ma pozwolić wyciąć właścicielowi jakieś drzewko, które sam posadził, a teraz ma za dużo cienia i chce więcej słoneczka :-P !
To zwyczajny przekręt i za chwilę przepisy zostaną uszczelnione, ale ci którzy mieli na tej ustawie skorzystać już to zrobili. Są na pewno tacy co na tych chwilowych przepisach zarobili miliony!


Zenku wielu wycina tylko dlatego ,że wolno, bo potem może nie być wolno, tak na wszelki wypadek. Do tego kary tak złagodzono ,że opłaca się wycinać nawet jak nie wolno i to jest chyba najgorsze ( czytaj Łeba wycinka 4 ha bez pozwolenia. zaczęli ciąć w piątek po południu :evil: ).

Sławek
 
 
filip55

Pomógł: 5 razy
Dołączył: 09 Lip 2013
Posty: 146
Wysłany: 2017-03-02, 12:25    [Cytuj]

Wielu wycina też dlatego, że wcześniej nie było wolno i to co ktoś chciałby usuwać systematycznie i zgodnie z potrzebami kumulowało się. Teraz jest taka możliwość więc ta kumulacja "wybuchła". Dodatkowo, gdyby była pewność, że obecne prawo utrzyma się, to również wpłynęłoby na tempo usuwania drzew. Niestety w Polsce brak pewności stanowionego prawa. Dlatego też lepiej wyciąć jak wolno a nie czekać kiedy ta wycinka będzie rzeczywiście potrzebna.
Z drugiej strony zadziwiające jest jak wielu ludzi interesuje się prywatną własnością innych. A już naprawdę szczytem wszystkiego jest wyliczanie ile to właściciel zarobił na wycince drzew. To co, może miał stracić na tym?
 
 
~Rafał1960

Pomógł: 11 razy
Wiek: 59
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1587
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-03-02, 12:35    [Cytuj]

Podobno wielu właścicieli podeszło do braku pozwoleń ze spokojem i nic nie cięli.
Dopiero informacja o wprowadzeniu poprawek do ustawy spowodowała masowe wycinanie.

Ja gdzie bym nie jechał to w każdej wsi, miasteczku widać efekt ustawy.
Nie ma tak, że to się nie odbije na ekosystemie.
Człowiek najwyraźniej nie rozumie, że jest jego częścią.

Nie będzie drzew nie będzie ptaków, nie będzie zjadanego robactwa i gryzoni, nie będzie zbiorów, nie będzie jedzenia itd,,, Takich łańcuchów zależności jest wiele i są ze sobą połączone delikatną nicią.
My te nici rwiemy na potęgę.
Nic to, człowiek zniknie z powierzchni Ziemi jako gatunek to planeta odrodzi się na luzie w ciągu kilku tysięcy lat. To chwila w dziejach Ziemi. I zrobi to bez opłat klimatycznych, limitów połowów, odstrzałów, produkcji, wydobycia i podobnych jaj.
 
 
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 430 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 27966
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2017-03-02, 13:03    [Cytuj]

Sławek napisał/a:
Radze obejrzeć sobie zdjęcia Warszawy z ok 1910 r. i obecnie. Sa zestawienia tych samych ulic. Dawniej wszystkie ulice były wysadzane szpalerami drzew, obecnie nie ma nic.


Czy w 1910 trzeba było pytać jakiegoś urzędnika o zgodę na wycięcie drzewa na prywatnej działce?

...no widzisz. Socjalizm walczy z problemami, które sam stworzył. Ludzie wycinają drzewa z obawy o kolejną zmianę przepisów, która właśnie nadchodzi. Kto miał wyciąć, ten już wyciął.
 
 
~Sławek
Sławek

Pomógł: 107 razy
Dołączył: 20 Maj 2008
Posty: 7461
Skąd: Charzykowy
Wysłany: 2017-03-02, 13:48    [Cytuj]

Zbyszku nie wiem. Może ludzie dawniej troche wolniej żyli, troche więcej uwagi zwracali na otoczenie, w którym żyją. Chcieli mieszkać w ładnej dzielnicy , ładnych domach otoczonych zielenią. Zresztą teraz też tak jest. Ludzie wyprowadzają się z centrum miast aby mieszkać ładnie wśród zieleni, a centra wielkich miast to obecnie pustynie żelbetowo--szklane, czyli pudełka pnące się do góry wypełnione biurami, bankami itp.
Zresztą ja w centrum Chojnic ( rynek jest uroczy ) bywam może 2 razy do roku. tak jak kiedyś centrum to było serce miasta tak teraz te serca się wyludniają. Przybywają tam jedynie Ci co muszą.

Sławek
 
 
jacekV
[Usunięty]

Wysłany: 2017-03-02, 14:14    [Cytuj]

Jestem w stanie zaryzykować twierdzenie że wtedy popyt na grunty w centrach miast był mniejszy. Nie powstawały dzielnice pt. City z czynszami za najem o wartości małego samochodu miesięcznie. Dziś każdy m2 w takim miejscu wart jest majątek.
A drzewa...?
A kogo to obchodzi...

Żeby zobaczyć drzewa, las włącza się TV albo jedzie na urlop...
:-/
 
 
~Rafał1960

Pomógł: 11 razy
Wiek: 59
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1587
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-03-02, 14:27    [Cytuj]

Dlaczego kiedyś w miastach powstawały parki, skwery, ogrody botaniczne czy działki??
Mimo, że nie było takiej ilości spalin, woda była czysta a wokół miast był las tam gdzie teraz są przedmieścia.
Bo nie wszystko ma przelicznik na pieniądz.
Dziś niestety nie buduje się parków, bo teren jest zbyt cenny

Spróbujcie sobie wyobrazić, że na Manhattanie wycinają Central Park
a na tym miejscu projektują piękne wieżowce, jakieś galerie i kolejne biurowce.
Ludzie wykopaliby w podskokach tych co złożyli podpis pod czymś takim.

Łazienki Królewskie też można wykarczować.
Bez sensu żeby na tak cennym gruncie rosły jakieś drzewa albo była sadzawka z przerośniętymi karpiami.
Ogród Saski w Warszawie? Tym bardziej.
Park Skaryszewski i działki między Kinową a Międzynarodową? Deweloperzy aż przebieraliby nogami, żeby łyknąć ten teren i zabetonować go bez żadnego ładu i składu.
APlanty w Krakowie?? Tak samo.

Nie powinniśmy patrzeć tylko na zysk, z takich miast ludzie będą uciekać
Ostatnio zmieniony przez Rafał1960 2017-03-02, 14:28, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 430 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 27966
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2017-03-02, 14:55    [Cytuj]

Sławek napisał/a:
Zbyszku nie wiem.


Zatem uprzejmie donoszę, że karę za wycinkę drzewa bez zezwolenia wprowadzono ustawą z dn. 22 listopada 1973r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa. link

Wcześniej od tysiącleci każdy mógł sobie wyciąć na swojej posesji co chciał... i wycinał.

Nie jest też prawdą, że kiedyś ludzie byli inni. Niemcy na Mazurach wycinali wszystko w pień, bo z wycinki żyli. Nie oszczędzali nawet trzcinowisk stanowiących wówczas materiał budowlany jako element tynków.

Porównaj te zdjęcia z tym, co widzimy obecnie. Jeżeli ktoś chce coś udowodnić, to zawsze znajdzie odpowiednią fotkę do udowodnienia swojej tezy.

jezioro-mamry-1.jpg
Plik ściągnięto 25 raz(y) 185,36 KB

widok-ze-strandy.jpg
Plik ściągnięto 27 raz(y) 92,96 KB

mamry-2.jpg
Plik ściągnięto 19 raz(y) 86,5 KB

mamry.jpg
Plik ściągnięto 23 raz(y) 94,59 KB

mamry.jpg
Pobierz Plik ściągnięto 46 raz(y) 56,58 KB

 
 
mazury.info.pl
Administrator
pies ogrodnika

Pomógł: 430 razy
Dołączył: 15 Maj 2008
Posty: 27966
Skąd: Giżycko
Wysłany: 2017-03-02, 15:00    [Cytuj]

Rafał1960 napisał/a:
Dlaczego kiedyś w miastach powstawały parki, skwery, ogrody botaniczne czy działki??
Mimo, że nie było takiej ilości spalin, woda była czysta a wokół miast był las tam gdzie teraz są przedmieścia.
Bo nie wszystko ma przelicznik na pieniądz.
Dziś niestety nie buduje się parków, bo teren jest zbyt cenny


Niedługo po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, za przestępstwa popełnione z chęci zysku przewidywano karę śmierci przez rozstrzelanie. Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników (Dz.U. 1921 nr 30 poz. 177 1921.04.06) link

Obecnie nie ma takich przepisów, a korupcję nazywa się lobbingiem i jest legalna. :lol:

W Giżycku urzędnicy planują w powstająćych planach zagospodarowania zamienić tereny zielone w centrum na parkingi (których faktycznie brakuje). Szkoda, że nie pomyśleli o budowie podziemnych lub piętrowych.
 
 
~Rafał1960

Pomógł: 11 razy
Wiek: 59
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1587
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-03-02, 15:49    [Cytuj]

Taniej buduje się parking na wykarczowanej działce.
Tłuczeń, piach, kostka, krawężniki i gotowe

Parking piętrowy lub/ podziemny to już spora inwestycja.
Projekty, nadzory techniczne, odbiory..okiuo
Ale widać w Giżycku ziemi pełno, radni nie muszą oszczędzać powierzchni.
Na razie Giżycko to nie Tokio czy Manhattan, gdzie m² kosztuje jak za zboże
 
 
<|MirekMors
MirekMors

Pomógł: 94 razy
Wiek: 60
Dołączył: 06 Gru 2010
Posty: 6689
Skąd: Wawer
Wysłany: 2017-03-02, 15:57    [Cytuj]

Pamiętacie masowy import aut używanych w latach `90. ? Powodem też była tymczasowość stanowionego prawa.
W przywołanych tu latach 20. gdy zapytano Piłsudskiego co ma robić policja, odpowiedział: łapać ku..wy i złodziei. Dziś tacy rządzą (i stanowią prawo).
 
 
~najmita

Pomógł: 71 razy
Wiek: 65
Dołączył: 09 Paź 2014
Posty: 6050
Skąd: Ruciane-Nida
Wysłany: 2017-03-02, 20:20    [Cytuj]

Człowiek współczesny jest dziwny, nawet na działce "pracowniczej" leje betonowe alejki, układa polbruk i stawia murowany domek, zakłada kanalizację i doprowadza prąd, nie przepuści żadnemu zielsku, a jak zobaczy myszę albo nornicę, a niedaj boże kreta to musi to zniszczyć.
 
 
<|węzełek

Pomogła: 17 razy
Dołączyła: 28 Wrz 2011
Posty: 2465
Wysłany: 2017-03-03, 09:50    [Cytuj]

Mirek . coś jest w tym co napisałeś , niestety :-/
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

MAZURY INFO PL - KONTAKT

| strona główna | internet | o serwisie |
(C) 2008 Copyright by mazury.info.pl

CZARTER JACHTÓW NA MAZURACH NOCLEGI NA MAZURACH